תקנון ותנאי שימוש

1. מבוא

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה בעיון קודם לעשיית שימוש כלשהו באתר. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו מהווים את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי כל תנאי התקנון המעודכן באותה עת. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. שמוש באתר זה כפוף לתנאי תקנון זה.

תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 

2. מוצרים: ערכות הלימוד

ערכות הלימוד המוצעות לרכישה באמצעות האתר (להלן: "הערכות" ו/או "המוצרים") מפורטות בפרק "הערכות שלנו" באתר, ומתעדכנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה של iQute.co.il.

ערכות הלימוד הן ערכות דיגיטליות וניתן להפעילן רק באמצעות חיבור לרשת האינטרנט, במחשב PC ביתי (מערכת הפעלה Windows,ומעלה IE9), טאבלט ו/או טלפון חכם. ישנם מכשירים ו/או מערכות הפעלה, ו/או דפדפנים שהערכות לא יעבדו בהם כראוי. באחריות הלקוח לבדוק שהערכה עובדת כראוי במכשיר בו ישתמש להפעלת הערכה.

הערכות מוצעות לרכישה בתנאי מנוי, עם תוקף שהוגדר מראש, שלפיו נקבע מחירה. לא ניתן להאריך את תוקף המנוי מעבר למה שהוגדר לערכה במעמד הרכישה.

 

 

3. רכישת ערכות לימוד באמצעות האתר

תהליך הרכישה של ערכה מורכב ממילוי שני טפסים, הראשון טופס הרשמה לאתר הכולל כתובת אימייל וסיסמה והשני פרטי אמצעי חיוב. עם השלמת הרכישה, יפתח ללקוח (להלן "לקוח" ו/או "משתמש") חשבון משתמש. אמצעי החיוב הינו כרטיס אשראי תקף המצוי בבעלות הלקוח והניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי או חשבון Paypal.

רכישת ערכה מקנה ללקוח מנוי לתקופה מוגבלת לשימוש אך ורק בערכה אותה רכש. לקוח יוכל לרכוש יותר מערכה אחת. הגישה למנוי של הערכה מתאפשרת באמצעות הזדהות עם שם משתמש וסיסמה שנבחרו על ידי הלקוח במעמד מילוי טופס ההרשמה. במידה וכבר רכש הלקוח מוצר באתר בעבר, יוכל להשתמש בחשבון הקיים שלו ולצרף אליו מנוי לערכות לימוד נוספות.

הלקוח מסכים ומאשר בעת ביצוע הרכישה  ומתן פרטי כרטיס האשראי שברשותו לאתר לחייב את כרטיסו בדמי הערכה שהיו מפורסמים במעמד הרכישה באתר.

חיוב כרטיס האשראי יתבצע באופן מיידי עם מילוי טופס אמצעי החיוב ואישור הזמנת הרכישה.

מנוי לערכה שנרכשה הינו אישי ואינו ניתן להעברה. רכישת מנוי לערכה מקנה אך ורק זכות שימוש לא בלעדית באותה ערכה שנבחרה באתר. למען הסר ספק, אין ברכישת מנוי לערכה כדי להקנות למשתמש שום זכויות במידע המצוי באתר ו/או זכות להעתיק ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי במידע המצוי באתר.

 

4. מחירים של המוצרים באתר

המחיר התקף של הערכה באתר iQute.co.il, הינו המחיר שהיה רשום באתר במועד ביצוע הרכישה.

ניתן להזין קופון הנחה בתוקף בטופס ביצוע הרכישה לקבלת הנחה.

 

המחירים המוצגים באתר, כוללים מע"מ כדין, אלא אם צוין אחרת.

iQute רשאית לעדכן את מחירי הערכות והמוצרים באתר ו/או את הסדרי התשלום המפורסמים באתר, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

5. מועד ואופן האספקה

רק לאחר קבלת אישור מחברת Paypal לביצוע העסקה של הערכה שנבחרה, יפתח המנוי וגישה להפעלת הערכה.

 

6. ביטול רכישה והחזר כספי

ביטול רכישה ע"י הלקוח וקבלת החזר כספי, יתאפשר רק במהלך 48 שעות מרגע אישור הרכישה ובתנאי שלא נעשתה כניסה או ניסיון לכניסה לערכה שנרכשה. לצורך ביצוע הביטול, יפנה הלקוח בכתב ל-  info@iqute.co.il ויבקש לבטל את הרכישה שביצע בצירוף מספר הקבלה שקיבל מחברת Paypal. מערכת האתר תשיב במייל חוזר ללקוח עם האישור לביטול או לבקש מידע נוסף אודות הרכישה אותה מבקש הלקוח לבטל.

בכל מקרה אחר שאינו המקרה שלעיל לא תהיה אפשרות לבטל רכישה ע"י הלקוח ולא יוחזר ללקוח הסכום ששולם, גם אם לא נעשה שימוש במוצר.

 

7. הפסקת הפעילות באתר או ביטול מכירת מוצרים

iQute.co.il  שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל הזמנה לרכישה.

בכל מקרה בו ביטלה iQute.co.il הזמנה שבגינה הלקוח חויב בתשלום כלשהו, יוחזר ללקוח הסכום ששולם על ידו.

היה ו- iQute.co.il  תבטל את פעילות האתר ו/או את ההזמנה כאמור לעיל, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי iQute.co.il .

 

8. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

מסירתם ל-iQute.co.il  של הפרטים האישיים הנדרשים במלואם מהווה תנאי הכרחי לאישור הזמנת הלקוח אך לא חלה חובה למסור ל-iQute.co.il  פרטים אלו.

כל מידע שימסור הלקוח ל-iQute.co.il  במסגרת השימוש באתר זה יישמר על ידי iQute.co.il  בסוד בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"ב-1982.

אמצעי פרטי החיוב של הלקוח (פרטי כרטיס אשראי או חשבון Paypal) לא נשמרים בשום מקרה במחשבי iQute.co.il אלא רק ע"י צד שלישי, במקרה זה, חברת Paypal.

 

9. הגבלת אחריות

השירותים באתר מוצעים לגולשים כמות שהם (AS-IS). מערכת  iQute.co.il  אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי אתר iQute.co.il בגין המידע והתאמתו לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד iQute.co.il ו/או כנגד מי מטעמו. השימוש במידע נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. יתכן והמידע והשירותים באתר יכילו טעויות ו/או פגמים ו/או כשלים ויהיו כפופים, מעת לעת, להפרעות שונות. למרות ש- iQute.co.il  עושה כמיטב יכולתה לתחזק את השירותים, אין ולא תהיה לה אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.

בכל מקרה iQute.co.il  אינה אחראית בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש באתר אף אם נודע לו על האפשרות לנזק שכזה.

iQute.co.il נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שנמסר לה על ידי הלקוח והנתונים נשמרים במחשבי iQute.co.il באופן מוצפן ומאובטח, על פי הסטנדרטים המקובלים בשוק לעניין זה. ואולם, אין ביכולתה של iQute.co.il להבטיח לחלוטין כי מחשביה הינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית ו/או פריצה של גורמים עויינים ו/או מפני וירוסים או מזיקים אחרים. בקיום מקרים כאמור ו/או מקרים הנובעים מכח עליון, iQute.co.il לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

iQute.co.il אינה ולא תהיה אחראית כלפי הלקוח לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.

 

10. זכויות קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובערכות הלימוד לרבות, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, תכנים, שאלות, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע") - הינם של iQute.co.il , אלא אם צוין אחרת במפורש. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו.

למען הסר ספק מובהר כי אף במידה ויורשה שימוש בדמויות או בסמלים כאמור (למשל: בדרך של מתן רשות להדפיס צילום מסך מן האתר, במידה וניתן אישור כזה) הדבר מוגבל לשימוש פרטי ואישי, ולא לכל שימוש אחר.

 

11. הודעות

אלא אם כן נקבע בתקנון זה במפורש אחרת, בכל מקרה בו מחויבת iQute.co.il  לפי תקנון זה לשלוח הודעות, ייעשה הדבר באמצעות דוא"ל, בהתאם לפרטי ההתקשרות שיימסרו על ידי הלקוח. ההודעה תישלח בתוך שלושה ימי עסקים ממועד קרות האירוע בגינו מחויבת iQute.co.il  לפי תקנון זה, לשלוח הודעה. משלוח הודעה באחת הדרכים האמורות, יהווה מילוי חובת ההודעה של iQute.co.il  על פי תקנון זה.

 

12. שונות

הוראות תקנון זה מהוות את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין iQute.co.il  והן מפרטות את כלל חובות iQute.co.il  כלפי הלקוח ואת כלל זכויותיו, בקשר עם כל פעולה שתבוצע על ידו באמצעות האתר, לרבות אך לא רק רכישה ומכירה של מוצרים המוצעים לרכישה באמצעות האתר.

iQute.co.il  רשאית לשנות הוראות תקנון זה, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לפרסום התקנון המעודכן באתר iQute.co.il .

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות מסמך אחר תגברנה הוראות תקנון זה.

הרישום במחשבי iQute.co.il  יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל iQute.co.il , ע"פ תקנון זה.

תקנון זה מהווה חוזה התקשרות בין הלקוח ו-iQute.co.il  וביחד עם כל שאר התנאים שיכללו ויופיעו בדפי האתר הוא יהווה חוזה מכר עם הלקוח. הדין החל על הוראות תקנון זה, חוזה המכר וכל התקשרות בין הלקוח לבין iQute.co.il , יהא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לגבי כל סיכסוך משפטי הנוגע בשימוש באתר זה או הנוגע להזמנה שבוצעה דרך אתר זה, תהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

 

13. שאלות ובירורים ; שירות לקוחות

בכל שאלה בקשר לתנאי השימוש באתר iQute.co.il  ו/או בקשר להוראות תקנון זה ניתן לפנות בכתב לכתובת info@iqute.co.il.

במקרה ונתקל הלקוח בבעיות טכניות (שלא קשורות לחיבור לרשת האינטרנט) שמנעו ממנו גישה למוצר באתר iQute.co.il, עליו לפנות בכתב ל-  techassistant@iqute.co.il ולפרט את סוג המכשיר ממנו נעשה ניסיון להתחבר למוצר והגישה לא התאפשרה וכן באילו תאריכים ושעות. הפניה תבדק בהקדם האפשרי, על ידי מערך התמיכה של האתר לצורך אימות הנתונים ומתן מענה חזרה ללקוח.